Při opakovaných odběrech individuální ceny! Kontakt na e-mailu info@aldivex.cz.

WC závěs, 40g

 
  • 1 z 4
 
Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
23.7.2024
Cena 19,20 Kč bez DPH
23,20 Kč / ks    
Kód produktu 5144-012-000-00
Kategorie Úklidové pomůcky
 

Tableta v košíku do toaletní mísy, dezinfikuje, čistí, mix vůní.

Signální slovo:Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318Způsobuje vážné poškození očí.

H315Dráždí kůži.

H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310Okamžitěvolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Odstraňte obsah/obal osoběoprávněnék nakládánís odpady nebo uložte na místo určené obcí.

Složení : Název nebezpečné látkyObsahČísloCASČíslo EINECSRegistrační čísloKlasifikace podle 1272/2008/ESBenzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli15-20%68411-30-3270-115-001-2119489428-22-0039Acute Tox. 4 H302; Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Aquatic Chronic 3 H412uhličitan sodný10-15%497-19-8207-838-801-2119485498-19-XXXXEye Irrit. 2 H319Sulfonové kyseliny, C14-16-alkanhydroxy a C14-16-alken, sodné soli.10 -16 %68439-57-6270-407-801-2119513401-57-xxxxEye Dam. 1, H318Skin Irrit. 2, H315Sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli.1-5%68955-19-1273-257-101-2119490225-39-XXXXSkin Irrit. 2 H315;Eye Dam. 1 H318; Aquatic Chronic 3 H412Limonene(složka vonné kompozice)0,4-0,6%138-86-35989-27-55989-54-8205-341-0227-813-5227-815-6-Flam Liq. 3 H226; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317; Asp.Tox. 1 H304;Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410Hexyl Cinnamal (složka vonné kompozice)0,2-0,3%101-86-0202-983-301-2119533092-50-XXXXSkin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317

 

 

Podobné produkty

Váha 40 g
CAT 0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: