Při opakovaných odběrech individuální ceny! Kontakt na e-mailu info@aldivex.cz.

PP

 
 
Dostupnost Na dotaz
Cena 187,90 Kč bez DPH
227,40 Kč / bal    
Kód produktu 5144-010-000-00
Kategorie Úklidové pomůcky
 

Tablety dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy (balení obsahuje 40 tablet).

Výstražný symbol GHS: GHS05.

Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Požívejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

P302+350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení :

Identifikační čísla

Název látky

Obsah v % hmotnosti směsi

Klasifikace dle ES 1272/2008

Klasifikace dle směrnice 67/548/EHS

ES: 932-051-8

Registrační číslo:

01-2119565112-48-xxxx

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný

<30

Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318

 

Xi; R 38, R 41

 

CAS:90622-77-8
ES: 931-338-5

Registrační číslo:

01-2119489413-33-xxxx

 

Amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené.),

N-hydroxyethyl

<5

Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318, Aquatic Chronic 2, H411

 

Xi; R 38, R 41

CAS:97489-15-1
ES:307-055-2
Registrační číslo
01-2119489924-20-xxxx

Sulfonové kyseliny,

C14-17-sek-alkan, sodné soli

<5

Acute Tox. 4, H 302, Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318, Aquatic Chronic 3, H412

Xi; R 22, R 38, R 41

Váha 1 kg
CAT 0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: